Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+UKrediAKTS
3OSDN300172018OSMANLI DEVLETİNDE MİSYONERLİK2+023

Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Diş Hekimliği
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı misyonerlerin Osmanlı ülkesinde gösterdikleri faaliyetler ve bu çalışmaların sonuçlarını açıklamaktır. 
Dersin İçeriği Bu derste sömürgeci devletlerin çıkarları çerçevesinde Osmanlı toplum yapısının parçası olan gayrimüslim topluluklar üzerindeki emelleri, faaliyetleri ve bu çalışmaların sonuçları ortaya konulacaktır.
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Yok
Dersi Verenler Prof. Dr. MEHMET KARAYAMAN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar AÇIKSES, Erdal, Amerikalıların Harput’taki Misyonerlik Faaliyetleri, Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 2003.
AÇIKSES, Erdal, “Osmanlı Devleti’ndeki Misyonerlik Faaliyetleri ile İlgili Bir Değerlendirme (İki Merkezden Örnekler)”, Yeni Türkiye Ermeni Sorunu, Özel Sayısı II, (Mart-Nisan 2001), Yıl: 7, S. 38, s. 935-947.
GÜNGÖR, Erol, Türkiye’de Misyoner Faaliyetleri, Ötüken yayını, İstanbul 1999.
AÇIKSES, Erdal, Amerikalıların Harput’taki Misyonerlik Faaliyetleri, Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 2003. AÇIKSES, Erdal, “Osmanlı Devleti’ndeki Misyonerlik Faaliyetleri ile İlgili Bir Değerlendirme (İki Merkezden Örnekler)”, Yeni Türkiye Ermeni Sorunu, Özel Sayısı II, (Mart-Nisan 2001), Yıl: 7, S. 38, s. 935-947. AKGÜN, Seçil, “Amerikalı Misyonerlerin Anadolu’ya Bakışları”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırmaları Merkezi Dergisi (OTAM), S. 3, Ankara 1992, s. 1-16. AKGÜN, Seçil, “Amerikalı Misyonerlerin Raporlarında Türk İmajı”, I. Uluslararası Seyahatnamelerde Türk ve Batı İmajı Sempozyumu, (28.X-1.XI.1985), Eskişehir 1987, s. 336-352. AKGÜN, Seçil, “Kendi Kaynaklarından Amerikalı Misyonerlerin Türk Sosyal Yaşamına Etkisi”, X. Türk Tarih Kongresi (22-26 Eylül 1986), C. V, TTK yayını, Ankara 1994, s. 2121-2145. ARMAOĞLU, Fahir, Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri, TTK yayını, Ankara 1991. ARMAOĞLU, Fahir, “Türkiye’deki Amerikan Okulları Krizi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. XIII, S. 37, Mart 1997, s. 1-29. ERCAN, Yavuz, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 1988. ERCAN, Yavuz, Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler: Kuruluştan Tanzimat’a Kadar Sosyal, Ekonomik ve Hukuki Durumları, Turhan Kitabevi yayını, Ankara 2001.

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %
Mühendislik Bilimleri %
Mühendislik Tasarımı %
Sosyal Bilimler %100
Eğitim Bilimleri %
Fen Bilimleri %
Sağlık Bilimleri %
Alan Bilgisi %

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 1
Final Sınavı 1 % 1
Bütünleme Sınavı 0 % 0
Quiz 0 % 0
Derse Katılım 0 % 0
Uygulama/Pratik 0 % 0
Laboratuvar 0 % 0
Rehberli Problem Çözümü 0 % 0
Problem Çözümü 0 % 0
Tartışma 0 % 0
Soru-Yanıt 0 % 0
Takım/Grup Çalışması 0 % 0
Deney 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Gösterme 0 % 0
Alan Gezisi 0 % 0
Alan Çalışması 0 % 0
Örnek Vaka İncelemesi 0 % 0
Beyin Fırtınası 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı /Yönetimi 0 % 0
Rol Oynama / Dramatize Etme 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Makale Kritik Etme 0 % 0
Bireysel Çalışma 0 % 0
Toplantı Başkanlığı Yapma 0 % 0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 % 0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 % 0
Okuma 0 % 0
Quiz 0 % 0
Rapor 0 % 0
Gözlem 0 % 0
Rapor Hazırlama 0 % 0
Rapor Sunma 0 % 0
Proje Hazırlama 0 % 0
Proje Sunma 0 % 0
Seminer 0 % 0
Proje Tasarımı/Yönetimi 0 % 0
Makale Yazma 0 % 0
Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 % 0
Laboratuvar Ara Sınavı 0 % 0
Laboratuvar Sınavı 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Performans 0 % 0
Sözlü Sınav 0 % 0
Quiz için Bireysel Çalışma 0 % 0
Ev Ödevi 0 % 0
Toplam :
2
% 2

AKTS Hesaplama İçeriği
Etkinlik Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 3,33333333333333 100

Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, misyonerlik tarihi hakkında bilgi sahibi olurlar.
2 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, Türkiye`ye yönelik misyonerlik faaliyetleri hakkında yorum yaparlar.
3 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, Osmanlı Devleti`nden Cumhuriyet Türkiyesine misyonerlik faaliyetlerinde kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olurlar.
4 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, günümüzdeki misyonerlik faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
5 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, bu dersten kazandıkları bilgiyi tarihsel perspektif içinde değerlendirerek, tarihsel süreci yorumlama becerisi kazanırlar.


Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Misyonerliğin kökeni ve anlamı
2 Osmanlı ülkesinde faaliyet gösteren ilk misyonerler
3 Osmanlı ülkesine gelen Katolik misyonerler
4 Katolik misyonerlerin faaliyetleri
5 Katolik misyonerlerin gayrimüslim Osmanlı tebaası ile ilişkileri
6 Osmanlı ülkesine gelen Protestan misyonerler
7 XIX. yüzyılda Misyonerlerin gayrimüslim Osmanlı tebaası ile ilişkileri
8 ARA SINAV
9 II. Abdülhamit Dönemi Misyonerlik Faaliyetleri
10 I. Dünya Savaşı Yıllarında Misyonerler
11 Misyonerlerin Ermeni olaylarındaki rolü
12 Milli Mücadele Döneminde Misyonerler
13 Cumhuriyete giden süreçte Misyoner okulları ve faaliyetleri
14 Atatürk Döneminde Türkiye`de Misyonerlik
15 Günümüzde Türkiye`de misyonerlik faaliyetleri
16 Final Sınavları Haftası


Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Ö1 2 2 2 2 2 2 2 2
Ö2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ö3 2 2 2 2 2 2 2 2
Ö4 2 2 2 2 2 2 2 2
Ö5 2 2 2 2 2 2 2 2

Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek


https://obs.usak.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=428336&lang=tr&curProgID=1426